Contact: (Israel: 972) - 02-590-3444 lawyer@wolgelaw.co.il

אשרות עבודה

אשרות עבודה

טיפול בכל סוגי הוויזות ואישורי העבודה על דרגותיהם השונות

– הנפקת ויזות לאקדמאים בעלי תואר ראשון ושני
– צירוף מכתבי בקשה לעבודה מטעם חברה
.מסודרת
– הנפקת ויזה לבעלי חברות בישראל הרוצים להקים
חברה נוספת או חברת בת בארצות הברית
– הנפקת ויזות לעובדי דת.
כגון: מלמדים, מורים רבנים, שוחטים, משגיחים

קשר