Contact: (Israel: 972) - 02-590-3444 lawyer@wolgelaw.co.il

אזרחות אמריקאית

אזרחות אמריקאית

טיפולבכל הטפסים הדרושים לקבלת אזרחות אמריקאית. טיפול במקרים בהם נדרשות הוכחות נוספות עבור הליכי קבלת האזרחות, הכנת מסמכי הוכחה הנוגעים לשהייה ממושכת בארצות הברית, הכנת מסמכי ערעור ועוד

קשר